En Çok Görüntülenenler
 • YOZGAT’TA BOĞAZLIYAN RÜZGARI
  YOZGAT’TA BOĞAZLIYAN RÜZGARI
 • BOĞAZLIYAN’IN GURURU OLDULAR
  BOĞAZLIYAN’IN GURURU OLDULAR
 • TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
  TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
 • KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI UYGULAMASI BAŞLADI
  KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI UYGULAMASI BAŞLADI
 • ŞEKER’E GÜMÜŞ FSA SERTİFİKASI
  ŞEKER’E GÜMÜŞ FSA SERTİFİKASI
 • TARİHİ ESER OPERASYONU
  TARİHİ ESER OPERASYONU
 • ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN OLDU
  ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN OLDU
 • AKADEMİ MEZUNLARI BELGELERİNİ ALDI
  AKADEMİ MEZUNLARI BELGELERİNİ ALDI
 • BOĞAZLIYAN’DA TARİHİ OPERASYON
  BOĞAZLIYAN’DA TARİHİ OPERASYON
 • ŞEKER’DE REKOR ÜRETİM
  ŞEKER’DE REKOR ÜRETİM

ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ İŞİ İHALE İLANI

 

Elektronik güvenlik sistemleri bakım ve onarımı alımı İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b  maddesine göre pazarlık  ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2020/3953

1-İdarenin

 1. a) Adresi : KEMALİYE MAH. YOZGAT YOLU BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 03546673115 – 3546673189
 3. c) Elektronik Posta Adresi : ttkacik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
 2. c) Teslim tarihi : 14/01/2020 – 31/12/2020 TARİHLERİ ARASINDA 1 YIL BAKIM VE ONARIMI YAPILACAKTIR.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU
 2. b) Tarihi ve saati : 01.2020 TARİH VE SAAT: 11.00

 

 

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe (iş bitirme) ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve EKAP üzerinden E-imza ile alınacaktır..

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BİRİMİ adresine elden teslim edilecektir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üçyüzatmışbeşgün) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İHALE İLANI

ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ İŞİ İHALE İLANI   Elektronik güvenlik sistemleri bakım ve onarımı alımı İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b  maddesine göre pazarlık  ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası      :              2020/3953 1-İdarenin […]Benzer Galeriler

Yukar Geri Ana Sayfa