• DOLAR
  8,5597
  %-0,05
 • EURO
  10,1024
  %0,23
 • ALTIN
  495,86
  %-0,33
 • BIST
  1.352
  %-0,86
İHALE İLANI

İHALE İLANI

BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ  KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ YAPIM İŞİ

BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Boğazlıyan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görüle-
bileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati
:2020/236959

:ÇARŞI MAHALLESİ ŞEVKET HOKKAÖMEROĞLU
BULVARI BELEDİYE PASAJI KAT:2 33 66400 BOĞAZ-
LIYAN/YOZGAT
:3546452000 – 3546452258
:bilgi@bogazliyan.bel.tr

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

:700 m2 büyüklüğünde kreş ve gündüz bakım evi yapım
işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı için-
de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
:Boğazlıyan İlçesi Çarşı mahallesi ada:62 , parsel:67 nu-
maralı taşınmaz üzeri
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
:Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

:Aşağı Mahalle Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:54 Bo-
ğazlıyan/YOZGAT
:27.05.2020 – 14:30

 1. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:

4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler:

4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri.

4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si.

4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,

4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.

4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.

4.1.5İhale ko­nu­su işte ida­re­nin onayı ile alt yük­le­ni­ci ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Ancak işin ta­ma­mı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz. İstek­li­ler, ihale ko­nu­su yapım işin­de alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tır­ma­yı dü­şün­dük­le­ri iş­le­re ait lis­te­yi tek­lif ekin­de ve­re­cek­ler­dir.

4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel kişi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren belge.

4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.

4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:

4.3.1. İş de­ne­yim bel­ge­le­ri:Son on beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da ta­ah­hüt edi­len ve tek­lif edi­len be­de­lin % 50 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler.

4.​4.​Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler ve ben­zer iş­le­re denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik ve mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:

4.4.1. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:(B) Üst Yapı (Bina)İşleri

4.4.2. Ben­zer işe denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik veya mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:İnşaat mü­hen­di­si veya mi­mar­lık dip­lo­ma­sı

5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.

 1. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
 2. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si:

7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir.

7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.

 1. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Bo­ğaz­lı­yan Be­le­di­ye­si Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
 2. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, anah­tar tes­li­mi gö­tü­rü bedel üze­rin­den ve­re­cek­tir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le anah­tar tes­li­mi gö­tü­rü bedel söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır. Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
 3. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
 4. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 360 (üç yüz alt­mış) tak­vim gü­nü­dür.
 5. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
 6. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.

14.​Diğer hu­sus­lar:

İha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (N) : 1

İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM