• DOLAR
  %0,13
 • EURO
  %-0,63
 • ALTIN
  %-0,66
 • BIST
  %-0,59
ARAÇ  KİRALAMA  HİZMETİ  ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

 

BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Boğazlıyan Merkez ve Köylerinde yeralan 13 taşıma merkezine 46 hattan 39 araç ile 420 Temel Eğitim öğrencilerinin günübirlik Taşınması için sürücülü araç kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              : 2019/310462

1-İdarenin

Adresi     : Çarşı Mahallesi – Hükümet Konağı – Kat : 1 Kuddusi Sezer Caddesi 1 66400 –

BOĞAZLIYAN/YOZGAT

Telefon ve faks numarası      : 3546451018 – 3546454819

Elektronik Posta Adresi          : bogazliyan66@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

2-İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı            : 2019/2020 ÖGRETIM YILINDA 09/09/2019 TARIHI ILE 19/06/2020 TARIHLERI ARASINDA

420 ÖGRENCININ 46 HATTAN 39 ARAÇLA 13 TASIMA MERKEZI ILK/ORTAOKULUNA TASINMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı yer         : BOĞAZLIYAN İLÇESİNE BAĞLI 46 HATTAN 420 ÖĞRENCİNİN Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu, Gazipaşa İlkokulu, Yenipazar İlkokulu, Uzunlu Atatürk İlkokulu Karakoç İlk/Ortaokulu, Ovakent Atatürk İlk/ Ortaokulu, Sırçalı Şehit İdris Öztürk İlk/İmamHatip Ortaokulu, Boğazlıyan Toki İlkokulu/İmamhatipOrtaokulu, Gazipaşa Ortaokulu, Boğazlıyan Ovakent Atatürk İmamhatip Ortaokulu, Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu , Boğazlıyan Şehit Lokman Darğın .İ.H.O , Yenipazar Ortaokuluna Taşınması İşi.

Süresi     : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Tarihi ve saati : 24.07.2019 – 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Her türlü insan taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanının görülmesi

 

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM