• DOLAR
  13,7194
  %0,41
 • EURO
  15,5684
  %0,38
 • ALTIN
  786,58
  %1,29
 • BIST
  1.910
  %1,61
BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

2 kısım mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/281288

1-İdarenin

 1. a) Adresi:Yenidoğan Mahallesi Gülveren Caddesi No: 6 66400 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası:3546452674 – 3546455024
 3. c) Elektronik Posta Adresi:yozgatdhs2@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım (1.sebze meyve-2.medikal oksijen gazı)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri:1.kısım hastanemiz mutfak kısmına veya ilgili depo sorumlusuna teslim edilecektir. 2.kısım hastanemiz oksijen santraline veya depo sorumlusuna teslim edilecektir.
 2. c) Teslim tarihi:1.kısım için : İdarenin siparişine istinaden peyder pey teslim edilecektir.Siparişler 12 saat içerisinde teslim edilmek zorundadır. 2.kısım için: İdarenin siparişine istinaden,dolum yapılacak tüpler hastanemizden teslim alınacak ve dolum yapılmış şekilde hastanemize teslim edilecektir. Siparişler 12 saat içerisinde teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer:Yenidoğan Mah. Gülveren Cad. No:6 Boğazlıyan Yozgat
 2. b) Tarihi ve saati:25.06.2019 – 10:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli firmalar A tipi muayene kuruluşlarından alınmış IN-HOUSE belgesine ve TSE-ISO 9001:2015 belgesine sahip olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli firma üretici değilse teklif ettiği ürünün üreticisinin almış olduğu izin belgesini ve bu üreticinin bayisi olduğunu tevsik edici belgeleri sunacaklardır.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli firmalar teklif dosyasında teklif ettikleri ürün ile ilgili olarak medikal amaçlı üretim ve dolum izni belgelerini sunacaklardır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli firmalar A tipi muayene kuruluşlarından alınmış IN-HOUSE belgesine ve TSE-ISO 9001:2015 belgesine sahip olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğazlıyan Devlet Hastanesi toplantı odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM