• DOLAR
  %0,15
 • EURO
  %0,23
 • ALTIN
  %-0,18
 • BIST
  %2,74
[Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği]

[Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği]

İHALE İLANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı – Spor Toto Teşkilat Başkanlığı  ile Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında yaptırılacak olan Boğazlıyan İlçesi  Tribün Koltukları Bakım Onarımı,Tartan Zemin Yürüyüş Sahası Yapımı,Sentetik Çim Yüzeyli Kapalı Halı Saha Yapımı,İkili Soyunma Odası Yapımı ve İhata Duvarı ve Çit  İnşaatı  Yapım İşi –  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesin  Göre Açık İhale ve Pazarlık Usulü – Anahtar Teslimi – Götür Bedel  – Usulü ile  ihale edilecektir.

 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale kayıt numarası :2020 /
1 – İdarenin Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
a) Adresi :Boğazlıyan İlçe Özel İdaresi Hizmet Binası – –Boğazlıyan / YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası :0 354 6451041
c) Elektronik posta adresi :recep_boylu@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :Boğazlıyan Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi
2 – İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tribün Koltukları Bakım Onarım,Tartan Zemin Yürüyüş Sahası Yapımı, Sentetik Çim Yüzeyli Kapalı Halı Saha Yapımı, İkili Soyunma Odası Yapımı ve İhata Duvarı ve Çit  İnşaatı  Yapım İşi
b) Yapılacağı yer :Boğazlıyan – Futbol Sahası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 14 gün içinde yer teslimi  yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür
3 – İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Boğazlıyan Kaymakamlığı – Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :.24.07.2020 Cuma Günü Saat 14,00 de

 

4.1     İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1    Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon  ve fax numarası ile  varsa elektronik posta adresi

4.1.2    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi

4.1.3    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2   İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 4.11 ve 4.1.2 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

4.1.4   Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. ve 12 . maddesin de sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5  Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6  Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8  İhale dokümanlarının satın alındığına dair belge,

 

4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri

4.2.1  Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler:

İş deneyim belgeleri

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzeri işlere ilişkin olarak

 1. İlk ihale tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde geçici kabulü yapılmış işler.
 2. İş deneyim belgelerinin değerlendirmesi, tutarının tespiti ile güncelleşmesine ilişkin kriterler ve kabul edilecek belgeler ile iş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar idari şartnamede yer almaktadır.
 3. Son üç yıl içerisinde benzer iş grubu olarak kabul edilecek AXVIII grubu işlerde %100 oranında iş bitirme belgesi istenecektir

4.2.2 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

            Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Yapım İşlerind Son üç yıl içerisinde  % 30 oranında tamamlanmış ihale konusu benzeri iş bitirme belgesi istenilecektir

 

4.2.3 Mezuniyet belgeleri / diplomalar :

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak

 

 

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek olup İhale Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni tarafından yapılacaktır.

 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7.İhale dokümanı Boğazlıyan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten  2.000.00 TL bedel ile temin edilebilir.

 

 1. Teklifler 24.07.2020 tarihinde Cuma günü saat 13.00 e kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yetkilisine bizzat veya yetkilisi tarafından elden getirilmesi zorunludur. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

 1. İstekliler tekliflerini, ‘’anahtar teslimi götürü bedel’’ fiyat şeklinde vereceklerdir. İdare gerekli görmesi halinde pazarlık yapacaktır. İhale sonucu üzerine ihale kalan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi imzalanacak olup yüklenici sözleşme, hakediş ödemesi ve kesin teminat iadesi aşamalarında SGK ve Maliye Vergi Borcu İlişiksizlik Belgesini vermek zorundadır.

 

10.İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az almamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az  90 takvim günü olmalıdır.

 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Ödemeler Yozgat İl Özel İdaresi veya görevlendirilecek diğer kabul komisyonu Üyeleri’nce yapılacak geçici kabul ve hak ediş raporu mukabili yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM