• DOLAR
  13,7194
  %0,41
 • EURO
  15,5684
  %0,38
 • ALTIN
  786,58
  %1,29
 • BIST
  1.910
  %1,61
Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Kurumumuzun ihtiyacı olan 3 Kalem Tavuk Ürünleri – 200,000 adet 200 gr’lık Normal Ekmek ve 2 adet 12 kalemlik su kuyusu için hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 1- 2019/469981 (3 kalem Tavuk Ürünleri Alımı)

2- 2019/466110 (200,000 adet 200 gr’lık Normal Ekmek Alımı)

3- 2019/473245 2 adet 12 kalemlik su kuyusu için hizmet alımı)

 1. a) Adresi : KEMALİYE MAH. YOZGAT YOLU BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 354 667 3115
 3. c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem Tavuk Ürünleri,

200.000 Adet 200 grlık normal ekmek alımı ve 2 adet 12 kalemlik su kuyusu için hizmet alımı

 1. b) Teslim yeri : Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambarı
 2. c) Teslim tarihileri : Sözleşme tarihinden itibaren idarenin istek ve ihtiyacına göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 2019/469981 (3 kalem Tavuk Ürünleri Alımı) 04/10/2019 tarih ve saat: 14:00’da

2- 2019/466110 (200,000 adet 200 gr’lık Normal Ekmek Alımı) 04/10/2019 tarih ve  saat: 10:00’da

3-2019/473245 2 adet 12 kalemlik su kuyusu için hizmet alımı) 07/10/2019 tarih ve saat: 10:00’da

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Tip idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4 Tip idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

6- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7- Teklifler; 1-) 2019/469981 (3 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı) 04/10/2019 tarih ve saat :13:30’a

2-) 2019/466110 (200,00 adet 200 gr’lık Normal Ekmek Alımı) 04/10/2019 tarih ve saat. 09:30’a

3-) 2019/ 473245 (2 adet 12 Kalemlik su kuyusu için hizmet alımı ) 07/10/2019 tarih ve 09:30’a kadar Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Yapılacak olan ihalelere                / katılmak isteyen istekliler işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir. Aksi halde ihaleye katılamayacaktır.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

14-Yapılacak olan üç ihalenin de işe başlama ve bitirme süreleri; sözleşme tasarısında belirtilen tarihlere göre yapılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM