• DOLAR
  13,5846
  %-0,04
 • EURO
  15,3109
  %0,15
 • ALTIN
  795,54
  %0,17
 • BIST
  1.951,17
  %0,31
Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

İHALE İLANI

Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Kurumumuzun ihtiyacı olan 3 Kalem Tavuk Ürünleri – 100.000 adet 200 grlık Normal Ekmek ) , Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-2018/372153 (3 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı)

2-2018/375825 (100,000 adet 200 grlık Normal Ekmek Alımı)

 1. a) adresi :Kemaliye Mah. Yozgat yolu üzeri ) Boğazlıyan /YOZGAT

b)telefon ve faks numarası : 0 354 667 3115

 1. c) Elektronik posta adresi: abb

ç) İhale dökümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr

2 İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tavuk Ürünleri, ayrıca 100.000 Adet 200 gr”lık Normal Ekmek
 2. b) Teslim Yeri :Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambarı
 3. c) Teslim Tarihleri :Sözleşme tarihinden itibaren idarenin istek ve ihtiyacına göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Salonu
 2. b) Tarih ve Saati :1-2018/372153 (3 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı) 02/08/2018 saat 10:30

2-2018/375825 (100.000 adet 200 gr’lık Normal Ekmek Alımı) 03/08/2016 saat 10:30

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.       . ,

4.1.3 Tip idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4 1.4 Tip idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde. Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

-100.000 adet 200 Gramlık Normal Ekmek Alımı ihalesi için:Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7- İhale dokümanı Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambar Memurluğu adresinde görülebilir ve Boğazlıyan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden 50,00 TL lik alınmış Makbuz karşılığı. Bogazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambar Memurluğundan temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

8- Teklifler 3 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı 02/08/2018 saat 10:30, 03/08/2018 saat 10:30, 100.000 adet 200 grlik Normal Ekmek Alımı 02/08/2018 tarihine kadar Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliler toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Yapılacak olan ihalelere (2 adet ihale) katılmak isteyen istekliler işin tamamı için teklif verilecektir

10-İsteklilerler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13- İhale  konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

14- Yapılacak olan attı ihaleni de işe başlama ve bitirme süreleri Eylül 2018 tarihinde

başlanıp Kasım 2018 İtibariyle bitecektir

NOT: İhale dokumanı EKAP üzenriden e-imzalı/mobil imzalı indirilebileceği gibi idaremizden de satın alınabilecektir

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM