• DOLAR
  %0,51
 • EURO
  %-0,17
 • ALTIN
  %0,63
 • BIST
  %1,60
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NORMAL EKMEK

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7

Yasal Kapsam : 13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım…-135.238,00

Ortak Adım : Hayır

Sınır Değer : Yaklaşık Maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

NORMAL EKMEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2018/696414

 

1-İdarenin

 

 1. a) Adresi : KEMALİYE MAH. YOZGAT YOLU BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 03546673115 – 3546673189
 3. c) Elektronik Posta Adresi : bogazliyan.ttkacik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

180.000 ADET NORMAL EKMEK ALIMI

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 1. b) Teslim yeri : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MUTFAĞI VE PERSONEL YEMEKHANESİ
 2. c) Teslim tarihi : HER GÜN VE RESMİ İLE DİNİ BAYRAMLARDA DAHİL OLMAK ÜZERE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SAATLERDE KURUMDA HAZIR EDİLMESİ

3- İhalenin

 

 1. a) Yapılacağı yer : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
 2. b) Tarihi ve saati : 04.01.2019 – 15:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. a) Mülga bent. 25/01/2017-29959 R.G./9 md)
 2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

 1. d) Bu şartnamenin mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
 2. e) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. f) İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
 4. g) İşyeri açma belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 
 
 
 
 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler.

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biri ile birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli. Kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İmalat yeterlilik belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum veya kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler.

Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın kamu kurum ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının kaydına ilişkin düzenleme gerçekleştirilebilmesi durumunda; yapılan düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenir. İş Ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın kayıt belgesinin sunulması yeterlidir.

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatları üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale Kanununun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu İhalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM