• DOLAR
  8,8689
  %1,22
 • EURO
  10,4740
  %1,60
 • ALTIN
  499,21
  %1,68
 • BIST
  1.385
  %-1,20
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SEBZE VE MEYVE

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2018/191752

1-İdarenin

 1. a) Adresi : KEMALİYE MAH. YOZGAT YOLU BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 03546673115 – 3546673189
 3. c) Elektronik Posta Adresi : ttkacik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLLİK VE MİKTARDA PERİYODİK OLARAK ALINACAKTIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNUN MUTFAK (YEMEKHANE) DEPOSUNA TESLİMİ
 2. c) Teslim tarihi : İHALE 02/05/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN MEVSİMİNE GÖRE SEBZE VE MEYVELER TALEP EDİLDİĞİ ORANLARDA PERİYODİK OLARAK YEMEKHANEYE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
 2. b) Tarihi ve saati : 05.2018 – 10:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK VE MİKTARLARDA STANDARTLARA UYGUN OLMASI

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İHALEDE NUMUNE İSTENİYOR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BÜTÜN MALZEMELER İLE AYRICA ÜZÜM, ARMUT, ÇİLEK, KAVUN , KARPUZ PERİYODİK OLARAK MEVSİMİNE GÖRE İSTENECEKTİR.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM