• DOLAR
  %0,09
 • EURO
  %0,37
 • ALTIN
  %-0,15
 • BIST
  %2,74
İHALE İLANI

İHALE İLANI

ÇAYIRALAN ÖZLER-BAĞLICA, BOĞAZLIYAN-SARIKAYA YOL KENARI AĞAÇLANDIRMA

PROJELERİ SAHALARINDA BULUNAN FİDANLARIN SULAMA HİZMET ALIMI İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çayıralan Özler- Bağlıca , Boğazlıyan – Sarıkaya Yol Kenarı Ağaçlandırma Projeleri

Sahalarında Bulunan Fidanların Sulama hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu  maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler

sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-

ğıda yer almaktadır:

İKN :
1- İdarenin
a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası
ç) İhale dokümanının görülebile-
ceği ve e-imza kullanılarak indirilebi-
leceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı

b) Niteliği, türü ve miktarı

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer
ç) Süresi/teslim tarihi
d)İşe başlama tarihi

3-İhalenin
a) ihale (son teklif verme) tarih ve
saati
b) İhale komisyonunun toplantı ye-
ri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: 2020/235932

: ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GELEN
MÜDÜRLÜĞÜ
: Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No : 163
38090 KOCASİNAN/KAYSERİ
: 3522221104-352232007 – 3522323800

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: Çayıralan Özler-Bağlıca, Boğazlıyan – Sarıkaya yol
kenarı ağaçlandırma Projeleri sahalarında bulunan
fidanların sulama hizmet alımı işi
: 40000 Adet sulama çanağı yapılması ve 40000 adet
fidan sulama. KISMİ ZAMANLI Ayrıntılı bilgiye EKAP
‘ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şart-
nameden ulaşılabilir.
: Çayıralan Or.İşl.Müdürlüğü
İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün için-
de işe başlanacaktır.

: 28.05.2020 – 13:00

: Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi salonu

 1. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:

4.1. İstek­li­le­rin iha­le­ye ka­tı­la­bil­me­le­ri için aşa­ğı­da sa­yı­lan bel­ge­ler ve ye­ter­lik kri­ter­le­ri ile fiyat dışı un­sur­la­ra iliş­kin bil­gi­le­ri e-tek­lif­le­ri kap­sa­mın­da beyan et­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.

4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza be­yan­na­me­si veya imza sir­kü­le­ri­ne iliş­kin bil­gi­le­ri;

4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si bil­gi­le­ri,

4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri­ne iliş­kin bil­gi­ler,

4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.

4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat bil­gi­le­ri.

4.1.5 İhale ko­nu­su alı­mın ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.

4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir veya noter ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve ‘dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren bel­ge­ye iliş­kin bil­gi­ler,

4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler

İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.

4.3. Mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­li­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler.

4 3 1 İş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­le­re iliş­kin bil­gi­ler

Son beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da kabul iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan ve tek­lif edi­len be­de­lin %50 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni

gös­te­ren bel­ge­ler veya tek­no­lo­jik ürün de­ne­yim bel­ge­si.

4.4. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:

4.4.1. Bu işte ben­ze­ri iş Ağaç­lan­dır­ma ot alma çapa Su­la­ma Fidan üre­tim ve ba­kı­mı, Teras ya­pı­mı top­rak iş­le­me.

 1. Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
 2. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
 3. İhale do­kü­ma­nı EKAP üze­rin­den be­del­siz ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Ancak, iha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın e- imza kul­la­na­rak EKAP üze­rin­den ihale do­kü­ma­nı­nı in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
 4. Tek­lif­ler, EKAP üze­rin­den elekt­ro­nik or­tam­da ha­zır­lan­dık­tan sonra, e-im­za ile im­za­la­na­rak, tek­li­fe iliş­kin e-anah­tar ile bir­lik­te ihale tarih ve sa­ati­ne kadar EKAP üze­rin­den gön­de­ri­le­cek­tir.
 5. İstek­li­ler Tek­lif­le­ri­ni, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den tek­lif birim fiyat şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir. İhale so­nu­cun­da üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­li ile birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
 6. Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
 7. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
 8. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.
 9. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 120 (yüz yirmi) tak­vim gü­nü­dür.
 10. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
 11. Diğer hu­sus­lar

iha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (R) : Diğer Hiz­met­ler/O,80 Aşırı düşük tek­lif de­ğer­len­dir­me yön­te­mi: İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM