• DOLAR
  9,5404
  %0,64
 • EURO
  11,1478
  %1,09
 • ALTIN
  552,12
  %0,81
 • BIST
  1.522
  %0,18
İHALE İLANI

İHALE İLANI

Süre ve Y aklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 21
Y asal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Y aklaşık Maliyet : 3. adım 388.086,00 – 1.778.525,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ya da üstünde
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet
Alımı
: Hayır – 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade
etmektedir .
E-İhale : Hayır

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BOĞAZLIY AN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOĞAZLIY AN İLÇESİ MERKEZ, KÖY VE KASABALARINDA YER ALAN 13 T AŞIMA MERKEZİNE 33
HATT AN 33 ARAÇ İLE 359 TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜ BİRLİK T AŞINMASI İÇİN SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/375296
1-İdarenin
a)Adresi : Çarşı Mahallesi – Hükümet Konağı – Kat : 1 Kuddusi Sezer Caddesi 1 66400 -BOĞAZLIY AN/YOZGAT
b)T elefon ve faks numarası : 3546451018 – 3546454819
c)Elektronik Posta Adresi : bogazliyan66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov .tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı YOZGAT İli BOĞAZLIY AN İlçesi T aşımalı Eğitim Kapsamındaki 359
T emel Eğitim Öğrencilerinin Y erleşim Birimlerinden 13 T aşıma Merkezi Okullara 33 araçla 187 iş
günü taşınması hizmet alım işi
A yrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir .
b)Y apılacağı yer : BOĞAZLIY AN İLÇESİNE BAĞLI 45 YERLEŞİM YERİNDEN 359 ÖĞRENCİNİN Cumhuriyet
İlkokulu/Ortaokulu, Gazipaşa İlkokulu, Y enipazar İlkokulu, Uzunlu Atatürk İlkokulu Karakoç
İlk/Ortaokulu, Ovakent Atatürk İlkokulu, Sırçalı Şehit İdris Öztürk İlk/İmamHatip Ortaokulu,
Boğazlıyan T oki İlkokulu/İmamhatipOrtaokulu, Gazipaşa Ortaokulu, Boğazlıyan Ovakent Atatürk
İmamhatip Ortaokulu, Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu , Boğazlıyan Şehit Lokman Darğın İ.H.O ,
Y enipazar Ortaokuluna T aşınması İşi.
c)Süresi : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
3- İhalenin
a)Y apılacağı yer : Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b)T arihi ve saati : 13.08.2020 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.T eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve T eknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir .
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir .
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. T eklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir . İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
1 1.V erilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi)takvim günüdür .
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
T eklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM