• DOLAR
  %0,13
 • EURO
  %-0,63
 • ALTIN
  %-0,66
 • BIST
  %-0,59
İHALE İLANI BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuzun ihtiyacı olan 200 gr lık Normal Ekmek ve 3 kalem tavuk eti alım  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    :    2020/346961 (200 GR NORMAL EKMEK ALIMI)

2020/ 354409 (3 KALEM TAVUK ETİ ALIMI)

1-İdarenin

 1. a) Adresi : KEMALİYE MAH. Yozgat cad. (Babayağmur Köyü yolu üzeri) No: 266/G Boğazlıyan / Yozgat
 2. b) Telefon ve faks numarası : 03546673115
 3. c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 200 gr lık normal ekmek ve 3 kalem tavuk eti alımı
 2. b) Teslim yeri : BOĞAZLILYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBARI
 3. c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren idarenin istek ve ihtiyacına göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU
 2. b) Tarihi ve saati : 2020/346961 (200 GR NORMAL EKMEK ALIMI) 16/07/2020 Saat: 10.00

2020/ 354409 (3 KALEM TAVUK ETİ ALIMI) 05/08/2020 Saat: 11.00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Tip idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4 Tip idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7-    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP’dan  e imza ile satın almaları zorunludur.

8- Teklifler; (1)- 2020/346961 (200 GR NORMAL EKMEK ALIMI) 16/07/2020 Saat: 09.30 kadar

(2)- 2020/ 354409 (3 KALEM TAVUK ETİ ALIMI) 05/08/2020 Saat: 10.30 kadar

Boğazlıyan T  Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Yapılacak olan ihalelere   katılmak isteyen istekliler işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Aksi halde ihaleye katılamayacaktır.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

14- Yapılacak olan üç ihalenin de işe başlama ve bitirme süreleri; sözleşme tasarısında belirtilen  tarihlere göre yapılacaktır.

NOT: İhale dokümanı EKAP üzerinden e-imzalı/mobil imzalı olarak   satın alınacaktır.

Kurum tarafından herhangi bir belge verilmeyecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM