• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kap-

laması yapılması (her ebat, renk ve desende) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-

nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

 1. a) Adresi
 2. b) Telefon ve faks numarası
 3. c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebile-

ceği internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı
 2. b) Yapılacağı yer
 3. c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer
 2. b) Tarihi ve saati

:2020/436840

:ÇARŞI MAHALLESİ ŞEVKET HOKKAÖMEROĞLU

BULVARI BELEDİYE PASAJI KAT:2 33 66400 BO-

ĞAZLIYAN/YOZGAT

:3546452000 – 3546452258

:bilgi@bogazliyan.bel.tr

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

:20000 m2 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu bu-

har kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması ya-

pılması (her ebat, renk ve desende)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı için-

de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

:Boğazlıyan Belediyesi Muhtelif Cadde ve Sokaklar

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

:Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

:Aşağı Mahalle Şevket Hokkaömeroğlu Bulv. No:54

Boğazlıyan/YOZGAT

:14.09.2020 – 14:00

 1. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:

4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler:

4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri.

4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si.

4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,

4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.

4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.

4.1.5İhale ko­nu­su işte ida­re­nin onayı ile alt yük­le­ni­ci ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Ancak işin ta­ma­mı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.

4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren belge.

4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.

4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:

4.3.1. İş de­ne­yim bel­ge­le­ri:Son on beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da ta­ah­hüt edi­len ve tek­lif edi­len be­de­lin % 50 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler.

4.​4.​Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler ve ben­zer iş­le­re denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik ve mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:

4.4.1. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:(A) Alt Yapı İşleri 5.​Grup

4.4.2. Ben­zer işe denk sa­yı­la­cak mü­hen­dis­lik veya mi­mar­lık bö­lüm­le­ri:İnşaat Mü­hen­di­si veya mimar

5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.

 1. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir.
 2. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si:

7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir.

7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.

 1. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Bo­ğaz­lı­yan Be­le­di­ye­si Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
 2. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, Her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den tek­lif birim fiyat şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.

Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.

 1. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
 2. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 360 (Üçyüz Atmış) tak­vim gü­nü­dür.
 3. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
 4. Bu iha­le­de elekt­ro­nik ek­silt­me ya­pıl­ma­ya­cak­tır.

14.​Diğer hu­sus­lar:

İha­le­de Uy­gu­la­na­cak Sınır Değer Kat­sa­yı­sı (N) : 1,2

İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM