• DOLAR
  %0,06
 • EURO
  %0,09
 • ALTIN
  %-0,02
 • BIST
  %1,62
KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Katı Yakacak ( Ceviz Kömürü, Fındık Kömürü, Çam Odunu) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/355304
1-İdarenin
a) Adresi : Çarşı Mahallesi – Hükümet Konağı – Kat : 1 Kuddusi Sezer Caddesi 1 66400 –
BOĞAZLIYAN/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3546451018 – 3546454819
c) Elektronik Posta Adresi : bogazliyan66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Katı Yakacak, Malımı, 205 Ton Torbalı Ceviz Kömürü, 60 Ton Torbalı Fındık Kömürü, 15 Ton
Kuru Çam Odunu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Alıma konu malzemeler, ihale dokümanı içerisinde yer alan “Dağıtım Listesi” nde belirtilen
okullara, belirtilen cins ve miktarda dağıtılacak ve dağıtım yapılan merkezin yetkilisince belirtilen
depoya istif edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici işe başlamadan önce, teslimata ilişkin olarak hazırlamış olduğu programı idareye
onaylatacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 09.08.2018 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya
belgeler:
İhaleye iştirak edecek isteklilerin, aşağıda sıralanan belgelerden durumlarına uygun olan belgeyi ilgili kurum ya da kuruluşlardan alarak, ihale
esnasında tekliflerinin ekinde sunmaları gerekir.
– İthalatçı ise, İthalatçı Kayıt Belgesini (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
– Üretici ise, Uygunluk İzin Belgesini (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
– Dağıtıcı ise, herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesini,
– Satıcı ise, herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini (satıcı tarafından fotokopisi onaylı).
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.
1. İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğu, satıcısı olduğu firma tarafından adına düzenlenmiş belge aslının ibrazı ile anlaşılır.
2. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğu aşağıda belirtilen belgelerden herhangi biri ya da birkaçının asıllarının ibrazı ile anlaşılır:İstekli adına
düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi,
3. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalatçı Belgesi,16.07.2018 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine dair mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin imalatçı veya üretici
olduğunu gösterir belge veya belgeler,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-https://ekap.kik.gov.tr
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM