• DOLAR
  13,4423
  %0,49
 • EURO
  15,2255
  %0,54
 • ALTIN
  795,76
  %0,66
 • BIST
  2.014,21
  %-1,36
BETON KİLİT PARKETAŞ SATIN ALINACAKTIR

BETON KİLİT PARKETAŞ SATIN ALINACAKTIR

BETON KİLİT PARKETAŞ SATIN ALINACAKTIR

YAMAÇLI BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6CM LİK BETON KİLİT PAKKETAŞ ALIMI alımı-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası      : 2018/72123

1-idarenin

a)Adres   :YAMAÇLI KASABASI CUMHURİYET CADDESİ 01 66460 BOĞAZLIYAN/YOZGAT

 1. b) Telefon ve faks numarası :3546634599 – 3546634239
 2. c) Elektronik Posta Adresi ozsoy_66@hotmail.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :https//ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale  konusu malın

 1. a) Niteliği türü ve miktarı :5OOOO.M2 BETON KİLİT PARKETAŞ (6 CM LİK)

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer olan ihale dokümanı içinde bulunan İdari şartnameden

ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri :BELEDİYEMİZİN İSTEDİĞİ YOLA VEYA DEPOYA TESLİM EDİLECEKTİR.
 2. c) Teslim tarihleri: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 150 (yüzelli) işgünü içerisinde peyder pey 30.08.2018 tarihine kadardır.

3- ihalenin

 1. a) Yapılacağı yer : YAMAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 2. b) Tarihi ve saati : 16.03.2018 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Tekif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya bölgeler.
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı  olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a- istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

c-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik bölgesi

d-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

e-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.1 Standarda İlişkin belgeler. TSE KALİTE BELGESİ

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokumanı idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı YAMAÇLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif  verecek olanların ihale  dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

 1. Tekifler ihale tarih ve saatine kadar YAMAÇLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatları üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar

İhale Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM