• DOLAR
  %0,13
 • EURO
  %-0,63
 • ALTIN
  %-0,66
 • BIST
  %-0,59
Sergiye Büyük İlgi

Sergiye Büyük İlgi

Bo­ğaz­lı­yan Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’nce açı­lan kurs­lar­da, kur­si­yer­le­rin yıl bo­yun­ca or­ta­ya koy­duk­la­rı eser­ler, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda açı­lan yıl sonu ser­gi­siy­le gö­rü­cü­ye çıktı. Açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ren İlçe Kay­ma­ka­mı Davut Si­na­noğ­lu, “Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­müz çok geniş bir yel­pa­ze­ye eği­tim im­ka­nı sağ­lı­yor. Her yaş gru­bun­dan ço­cuk­lar da dahil her­ke­sin eği­ti­mi­ne des­tek ve­ri­li­yor. Halk Eği­tim Mer­ke­zi çok geniş bir alan­da kurs aça­bil­me ve bin­ler­ce va­tan­da­şı­mı­za bu an­lam­da ula­şa­bi­len bir kurum ha­li­ne gel­miş­tir” dedi.

Bo­ğaz­lı­yan Halk Eği­tim Mer­ke­zi sene sonu ser­gi­si dü­zen­le­nen tö­ren­le gö­rü­cü­ye çıktı.

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda açı­lan Sergi’ye; Bo­ğaz­lı­yan Kay­ma­ka­mı Davut Si­na­noğ­lu, İlçe Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Uğur Pa­şa­oğ­lu, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fe­ra­muz Bo­zoğ­lu, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Mus­ta­fa Şim­şek, MEM Şube Mü­dür­le­ri, kurum mü­dür­le­ri, STK Tem­sil­ci­le­ri, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Osman Dü­ğen­ci, MHP İlçe Baş­ka­nı Ali Akol başta olmak üzere çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan tö­ren­de ko­nu­şan Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dü­rü Kadir Erdem, yıl içe­ri­sin­de açı­lan kurs­lar hak­kın­da bil­gi­ler ak­tar­dı.

Erdem, şun­la­rı söy­le­di.

“Bu ser­gi­miz de giyim ev sa­nat­la­rı ve tri­ko­taj kurs­la­rı­mı­za ait el emeği göz nuru ola­rak or­ta­ya ko­nu­lan eser­le­ri ser­gi­le­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bu an­lam­lı gü­nü­müz­de siz­le­ri de ara­mız­da gör­mek­ten son de­re­ce mut­lu­yuz. Mer­kez mü­dür­lü­ğü­müz­ce eği­tim öğ­re­tim yılı ba­şın­dan iti­ba­ren ilçe mer­ke­zi ve il­çe­mi­ze bağlı bütün köyü ve ka­sa­ba­lar­da alan ta­ra­ma­sı ya­pı­la­rak ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da mes­le­ki, sos­yal, kül­tü­rel ve okuma yazma kurs­la­rı­nın açıl­ma­sı­nı sağ­la­dık.

Mer­ke­zi­miz­ce 42 adet mes­le­ki kurs, 25 adet sos­yal ve kül­tü­rel kurs, 8 adet okuma yazma kursu açıl­mış­tır. Bu kurs­la­rı­mız­da 950 kadın, 655 erkek olmak üzere top­lam 1.605 kur­si­yer eği­tim gör­müş­tür. Bunun ya­nın­da dö­nem­lik halde iki adet üni­ver­si­te sı­na­vı­na ha­zır­lık kursu açıl­mış ve 18 öğ­ren­ci ile devam et­mek­te­dir. Geçen yıl 35 öğ­ren­ci­miz­den 26 kişi üni­ver­si­te­le­rin çe­şit­li bö­lüm­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­miş­ler­dir. Ku­rum­lar arası iş­bir­li­ği ile ül­ke­miz T Tipi Ka­pa­lı ve Açık Ceza İnfaz Ku­ru­mu’ndaki tu­tuk­lu ve mah­kum­la­rın mes­lek edin­me­le­ri ve mah­ku­mi­ye­ti sona erin­ce ge­çim­le­ri­ni sağ­la­ya­cak bir iş sa­hi­bi ol­ma­la­rı amacı ile 12 adet il­çe­miz Müf­tü­lü­ğü ile iş­bir­li­ği ha­lin­de 2 adet, İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile 2 adet, ilçe Dev­let Has­ta­ne­si ile 1 adet kurs açıl­mış­tır.

İlçe­miz Sağ­lık Grup Baş­kan­lı­ğı’nca kur­si­yer­le­ri­mi­ze sağ­lık ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ri­ci se­mi­ner­ler dü­zen­len­miş­tir. Tüm kur­si­yer­le­ri­mi­ze ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le eği­ti­mi, öğ­ret­men­le­ri­mi­ze zeka oyun­la­rı öğ­re­ti­ci­li­ği, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze öğ­ren­me­yi öğ­ret­me kurs­la­rı ve­ril­miş­tir. Okul­la­rın tatil ol­ma­sı ile bir­lik­te tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yaz kurs­la­rı ve­ri­le­cek­tir.

Hayat boyu öğ­ren­me fark­lı zaman ve fark­lı yer­ler­de esnek çe­şit­li ve kul­la­nı­la­bi­lir, yaşam boyu sür­dü­rü­lecek olan öğ­ren­me ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. Birey hangi yaşta olur­sa olsun, eği­tim se­vi­ye­si ne olur­sa olsun hayat boyu öğ­ren­me­nin bir par­ça­sı­dır.

Kişi bil­mek için, yap­mak için, olmak için, bir­lik­te ya­şa­mak için öğ­re­nir. Biz de bu amaç doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet­le­ri­miz­de il­çe­miz mer­kez köy ve ka­sa­ba­la­rın­da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za en iyi hiz­met ver­me­yi amaç edin­dik. Ça­lış­ma­la­rı­mı­zın tüm hal­kı­mı­za ya­rar­lı ola­ca­ğı inan­cıy­la söz­le­ri­me son ve­rir­ken bu ser­gi­nin ha­zır­lan­ma­sın­da biz­le­re her ko­nu­da yar­dım­cı olan kurum ve ku­ru­luş­la­ra te­şek­kür eder, say­gı­lar su­na­rım.”

HEM Mü­dü­rü Kadir Erdem’in ko­nuş­ma­sı­na mü­te­akip kür­sü­ye davet edi­len İlçe Kay­ma­ka­mı Davut Si­na­noğ­lu, söz­le­ri­ne HEM Mü­dü­rü başta olmak üzere, öğ­ret­men ve kur­si­yer­le­re te­şek­kür ede­rek baş­la­dı.

Si­na­noğ­lu, “Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’müz yıl içe­ri­sin­de çe­şit­li kurs­lar dü­zen­li­yor. Bu kurs­lar­da bir yan­dan genç­le­ri­miz, ha­nı­me­fen­di­ler, bey­fen­di­ler okuma yazma öğ­re­nir­ken, bir yan­dan sanat öğ­re­nir­ken, bir yan­dan mes­lek öğ­re­nir­ken, bir yan­dan KOBİ öğ­re­ni­yor­lar” dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM