• DOLAR
  13,5486
  %0,14
 • EURO
  15,3618
  %0,29
 • ALTIN
  790,22
  %0,16
 • BIST
  1.979,83
  %-5,08
UZUNLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

UZUNLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:2019/673522

1-İdarenin

 1. a) Adresi

:Esentepe Mahallesi Menderes Cad. No:1 66450 BOĞAZLIYAN-UZUNLU KASABASI/YOZGAT

 1. b) Telefon ve faks numarası

: 3546748003 – 3546748320

 1. c) Elektronik Posta Adresi

:uzunlubelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

:Motorin N (590) 24.500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 1.500 Litre Lpg ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ) 3.000 Litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri

:Uzunlu Kasabası ve Boğazlıyan İlçe sınırları içerisinde (Boğazlıyan belediyesi sorumluluk sınırları ) Yüklenicinin akaryakıt istasyonundan pompa ile araçların deposuna idarenin görevli personeli tarafından vereceği fiş karşılığı konulacak olup, İdarenin istediği üzerine yüklenicinin aracı ile Uzunlu Belediyesi Garajında bulunan tankere sayaç ile konulacaktır.

 1. c) Teslim tarihi

:LPG Otogaz ve benzin ihaleyi alan isteklinin istasyonunda, belediye aracının deposuna belediyenin vereceği fiş karşılığı konacaktır.Yine ihtiyaç duyulması halinde idareye teslimi gerçekleştirilecektir. Motorin ise uzunlu belediyesinin bünyesinde bulunan yakıt tankına isteklinin aracı tarafından getirilerek sayaç ile konulacak olup, konulacak yeri uzunlu belediyesi başkanlığı gösterecektir. Ayrıca lüzüm görülmesi halinde Motorinde Belediye araçlarının deposuna belediyenin vereceği fiş karşılığı konacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer

:Uzunlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Esentepe Mah. Menderes Cad. 66450 Boğazlıyan/YOZGAT

 1. b) Tarihi ve saati

:26.12.2019 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olan belgenin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

1) İstekli Dağıtıcı ise; Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansı.

2) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansı ile Dağıtıcıyla yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uzunlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Esentepe Mah. Menderes Cad. 66450 Boğazlıyan/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM