• DOLAR
  13,4889
  %0,13
 • EURO
  15,2836
  %0,08
 • ALTIN
  797,37
  %0,49
 • BIST
  2.011,16
  %-0,15
YAMAÇLI BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAMAÇLI BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU ( 25 KWP GES ELEKTRİK ÜRETİMİ ) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2018/519928

1-İdarenin

 1. a) Adresi : YAMAÇLI KASABASI CUMHURİYET CADDESİ 01 66460 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3546634599 – 3546634239
 3. c) Elektronik Posta Adresi : ozsoy_66@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

1 ADET ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMU ( 25 KWP GES ELEKTRİK ÜRETİMİ )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : YAMAÇLI BELEDİYESİ
 2. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi       :              Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : YAMAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Tarihi ve saati : 10.2018 – 14:00
 3. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ BAŞLANILMASI İÇİN İZİN GEREKLİ İSE GEREKLİ İZİNLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINACAK VE TESİS KURULDUKTAN SONRA İLGİLİ KURUMA GEREKLİ KONTROLLAR YAPTIRILDIKTAN SONRA VE İLGİLİ KURUM ONAY VERDİKTEN SONRA(ÇEDAŞ) KABUL İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.4İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 100.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A GRUP ALT YAPI İŞLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı YAMAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar YAMAÇLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 5. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM