• DOLAR
  13,5814
  %-0,06
 • EURO
  15,2721
  %-0,10
 • ALTIN
  794,92
  %0,09
 • BIST
  1.951,17
  %0,31
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 457 Taşımalı Temel Eğitim Öğrencisine Günü Birlik Öğle Yemeği Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/316576

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Çarşı Mahallesi – Hükümet Konağı – Kat : 1 Kuddusi Sezer Caddesi 1 66400 – BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3546451018 – 3546454819
 3. c) Elektronik Posta Adresi : bogazliyan66@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : BOĞAZLIYAN İLÇESİNE BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA BULUNAN 13 TAŞIMA MERKEZİNDEKİ 457 TEMEL

EĞİTİM ÖĞRENCİSİNE 17 EYLÜL 2018 – 14 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA 180 İŞ GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ

VERİLMESİ,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ İŞİ.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : CUMHURİYET İLK/ORTAOKULU – GAZİPAŞA İLKOKULU – GAZİPAŞA ORTAOKULU – KARAKOÇ İLK/ORTAOKULU –

OVAKENT ATATÜRK İLKOKULU – OVAKENT ATATÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU – SIRÇALI ŞEHİT İDRİS ÖTÜRK İLK/

İMAM HATİP ORTAOKULU – TOKİ İLK/İMAM HATİP ORTAOKULU – UZUNLU ATATÜRK İLKOKULU – UZUNLU

CUMHURİYET ORTAOKULU – Ş.LOKMAN DARGIN İMAM HATİP ORTAOKULU – YENİPAZAR İLKOKULU – YENİPAZAR

ORTAOKULU

 1. c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 66400 BOĞAZLIYAN/YOZGAT
 2. b) Tarihi ve saati : 27.08.2018 – 10:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 1. İsteklilerin üretim tesisine ait İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesi teklifleri dahilinde komisyona sunacaktır.
 2. İsteklilerin iş yerlerine ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini (süresini doldurmamış olmak şartıyla ) 8985 teklifleri ekinde sunacaktır.
 3. İstekliler TS 13075 ( Gıdaların Hijyenik Şartlarda taşınması) belgesini ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter

tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

 1. Taşıma merkezş okullarımız dağıtılacak olan öğle yemeğinin muhafaza edilmesi ve daha hijyenik dağıtılmasının yapılabilmesi için aracın ihale dökümanında belirtilen sayıdaki

öğrencilere yetecek kapasitede olması, bu araçların öz mal ise araç ruhsatı değilse noter onaylı kira sözleşmesi, bu araçlar en fazla 6 yaşında olmak üzere K2 belgeli kapalı araç

olacaktır. İstekliler araçlara ait ruhsat fotokopileri ve K2 belgelerini teklifleriyle beraber ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler son teklif verme süresinde geçerli akreditasyonu yapılmış ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, ve ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BELGESİ, teklifleri dahilinde sunulacaktır.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı

Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin

geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk

Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-https://ekap.kik.gov.tr adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM