• DOLAR
  %0,13
 • EURO
  %-0,63
 • ALTIN
  %-0,66
 • BIST
  %-0,59
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’nden

YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’nden

Boğazlıyan ve Sarıkaya İlçelerinde bulunan  3 Adet Okulun Genel Onarımı yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece

elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/255183

1-İdarenin

 1. a) Adı: YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi: Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Valilik Binası Kat 2 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
 3. c) Telefon ve faks numarası: 3542806643 – 3542806669

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Adı: Boğazlıyan ve Sarıkaya İlçelerinde Bulunan 3 Adet Okulun Genel Onarımı
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet ihata duvar işi 1 adet çatı onarım işi 1 adet çatı onarım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Boğazlıyan Yamaçlı İsmet İnönü İlkokulu ve İmam-Hatip Ortaokulu (Yamaçlı Beldesi Yeni Mah. Atatürk Cad. No: 22 Boğazlıyan / YOZGAT), 2- Sarıkaya Barbaros İlkokulu (Kaplıca Mah. Okullar Sokak Sarıkaya/YOZGAT), 3- Sarıkaya Karayakup İlkokulu (Karayakup Kasabası Sarıkaya/YOZGAT)

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür

 1. d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.06.2020-10:00

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Yeni Valilik Binası Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad Kat 2 YOZGAT

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin yarısın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale Konusu işler için 19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BIII grubu işlere ilişkin olarak alınan iş deneyim belgeleri ihale konusu iş ve benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ihale konusu işler için Üniversitelerin inşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü mezunlarının diplomaları ihale konusu iş ve benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e’-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür
 10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Aşın düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM